OPGELIJST. De lijst van Préséance

De protocollaire rangorde, officieel 'de lijst van Préséance', bepaalt de volgorde waarin prominenten een plaats krijgen bij officiële plechtigheden. De Koning en de Leden van de Koninklijke Familie staan bovenaan, beginnend met de koning tot de prinsen en de prinsessen. Hier volgt de volledige lijst:

1. Kardinalen
2. Deken van het Diplomatiek Korps
3. Voorzitter van het Europees Parlement
4. Voorzitter van de Kamer en Voorzitter van de Senaat.
5. Voorzitter en leden van de Europese Raad (op het niveau van de Staats- en Regeringshoofden)
6. Eerste minister
7. Vice-eerste-ministers
8. Voorzitter en leden van de Raad van de Europese Unie
9. Minister van Buitenlandse Zaken, als er buitenlandse diplomaten aanwezig zijn
10. Voorzitter van de Europese Commissie, Voorzitter van de NAVO-vergadering en Secretaris-generaal van de NAVO (afwisselend op 1 september van ieder jaar)
11. Buitenlandse Ministers met portefeuille
12. Belgische Ministers met portefeuille
13. Buitenlandse Ambassadeurs geaccrediteerd in België
14. Voorzitter van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag
15. Voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie
16. a. Voorzitters van het Grondwettelijk Hof
       b. Eerste Voorzitter en Procureur-generaal van het Hof van Cassatie 
       c. Eerste Voorzitter van het Rekenhof en Eerste Voorzitter en Auditeur-generaal van de Raad van State
17. Voorzitters van het Vlaams Parlement, van het Parlement van de Franse Gemeenschap, van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, van het Waals Parlement en van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
18. Ondervoorzitters en leden van de Commissie van de Europese Unie en Hoge Vertegenwoordiger van de buitenlandse politiek en de veiligheid
19. Minister-presidenten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen
20. Leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen
21. Federale Staatssecretarissen + Regeringscommissarissen
22. Staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
23. Belgische Ministers van Staat
24. Rechters bij het Internationaal Gerechtshof van Den Haag
25. Rechters, Advocaten-generaal en Hoofdgriffier van het Hof van Justitie van de Europese Unie
26. Permanente vertegenwoordigers bij de Europese Unie en Permanente Vertegenwoordigers bij de NAVO (afwisselend op 1 september van ieder jaar)
27. Zendingshoofden bij de Europese Unie en bij de NAVO
28. Voorzitter van de Hoge Raad van Justitie(4)
29. Prinsen en hertogen van het Blauwe salon (familiehoofden)
30. Leden van het Directiecomité van het Hof (5)
31. Eredame van de Koningin. Grootmeester van het Huis van Koningin Fabiola,Eredame van Koningin Fabiola
32. Voorzitter van de Europese Investeringsbank
33. Voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal comité
34. Voorzitter van het militair Comité van de NAVO
35. Chef van de Defensie
36. Opperbevelhebbers van de Geallieerde strijdkrachten in Europa (SACEUR), in de Atlantische Oceaan (SACLANT), in het Kanaal (CINCHAN)
37. Generaals bevelhebbers van de Militaire gebieden in hun gebied en voor niet-militaire ceremonies
38. Eerste Voorzitters van de Hoven van Beroep en Eerste Voorzitters bij de Arbeidshoven
39. Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep
40. Procureur van het Federaal Parket
41. Commissaris-generaal van de Federale Politie
42. Permanente Militaire Vertegenwoordigers en Hoofden van Militaire Missies bij de NAVO (Mil.Rep.)
43. Generaal bevelhebber van de verbindingsmissie bij de NAVO
44. Voorzitter van Franstalig Brussels Parlement (COCOF)
45. Buitenlandse Ambassadeurs geaccrediteerd in het buitenland
46. Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (indien drager van de titel ambassadeur) en Belgische ambassadeurs op post (als er buitenlandse diplomaten aanwezig zijn)
47. Ere-leden van het Directiecomité van het Hof, Ere-Grootmaarschalk van het Hof,
Ere-ceremoniemeester van het Hof
48. Vleugeladjudanten van de Koning, in de uitoefening van deze functie
49. Deputy Supreme Allied Commander Europe (SACEUR)
Stafchef Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)
50. Provinciegouverneurs (ook buiten zijn provincie met voorrang voor de titularis), Vice-gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad, adjunct gouverneur van Vlaams-Brabant
51. Eerste ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
52. Voorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
53. Voorzitters van de Provincieraden
54. Voorzitters assisenhoven buiten de zetel van een Hof van Beroep, tijdens de duur van de zitting
55. Militaire bevelhebbers van de provinciën in hun provincie voor niet-militaire ceremonies
56. Buitenlandse zaakgelastigden (in vaste dienst of ad interim)
57. Voorzitters van de Raden van Beheer van de Universiteiten
58. Voorzitter van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid
59. Rectoren van de universiteiten
60. Beheerders van de universiteiten
61. Vice-chef van Defensie
62. Voorzitters en Directeurs van de Koninklijke Academiën en Vaste Secretarissen
63. Prinsen en Hertogen van het Blauwe salon (maar niet voor merkelijk oudere personages noch voor ambtenaren noch voor militairen in actieve dienst behorend tot dezelfde dienst als hen, hoger of ouder in graad)
64. Voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg (in zijn rechtsgebied)
65. Voorzitter van de Arbeidsrechtbank (in zijn rechtsgebied)
66. Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel (van het arrondissement)
67. Procureur des Konings (in zijn rechtsgebied)
68. Arbeidsauditeur (in zijn rechtsgebied)
69. Arrondissementscommissarissen
70. Burgemeester in zijn gemeente
71. Militaire plaatscommandant, in zijn zetel en voor niet-militaire plechtigheden
72. Aartsbisschop van Mechelen-Brussel (indien geen kardinaal), Bisschoppen en hulpbisschoppen
Voorzitter van de Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België
Voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, de Opper-rabbijn
Voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België
Metropoliet –Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel
Voorzitter van het Executief van de Moslims van België
Voorzitters van de Unie Vrijzinnige Verenigingen
73. Parlementsleden, leden van de Bureaus en quaestoren
74. Parlementsleden, oud-voorzitters van de Wetgevende Kamers
75. Parlementsleden oud-ministers
76. Parlementsleden
77. Leden van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen
78. Euro-parlementsleden
79. Commandant der Koninklijke Paleizen, Secretaris van de Koningin, Adjunct-kabinetchef van de Koning, Adviseurs bij het Huis van de Koning, Secretaris van Koningin Fabiola, Adviseurs bij het Huis van Koningin Fabiola, Adviseurs bij het Huis van Prins Filip, Adviseurs bij het Huis van Prinses Astrid, Adviseurs bij het Huis van Prins Laurent
80. Federale Ombudsmannen
81. Voorzitter, Eerste Advocaat-generaal, Raadsheren, Advocaten-generaal en Hoofdgriffier van het Hof van Cassatie onmiddellijk voor of na de leden van het Grondwettelijk Hof
82. Voorzitter, leden en Hoofdgriffier van de Raad van State en Voorzitter en leden van het Rekenhof
83. Leden van de Hoge Raad voor Justitie
84. Leden van de Hoge Raad voor Defensie
85. Voorzitter, Raadsheren, Advocaten-generaal en Hoofdgriffier van het Hof van Beroep en leden van het Federale Parket
86. Voorzitter, leden, Hoofdgriffiers van het Arbeidshof
87. Buitenlandse generaals bevelhebbers van een leger
88. Secretarissen-generaal van de Europese instellingen
89. Voorzitter van het Directiecomité en Kanselarij van de Eerste Minister
90. Voorzitters van de Directiecomités der Federale Overheidsdiensten en griffiers van de Senaat, Kamer, de Gemeenschaps- en Gewestparlementen
91. Belgische Luitenant-generaals of Vice-admiraals in actieve dienst
92. Gedelegeerd bestuurder van het Bureau voor Selectie en Oriëntatie (SELOR)
93. Belgische gevolmachtigde Ministers op post
94. Koninklijke commissarissen
95. Directeurs-generaal van Internationale organisaties
96. Secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie
97. Emeriti en Ere-hoge magistraten
98. Ere-ambassadeurs
99. Ere-provinciegouverneurs
100. Commissarissen-generaal van de internationale tentoonstellingen
101. Leden van de Bestendige Deputatie : provincieraadsleden en provinciaal griffier in hun provincie
102. Burgemeesters van de provinciehoofdplaatsen, grote steden en gemeenten
103. Gouverneur van de Nationale Bank
104. Voorzitter van de Bankcommissie
105. Oud-ministers niet-parlementsleden
106. Ere-Eredame van de Koningin, Ere-Grootmeester van het Huis van Koningin Fabiola, Ere-Eredame van Koningin Fabiola
107. Vice-gouverneur van de Nationale Bank
108. De Directeur-generaal van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
109. Voorzitter van het Europees Financieel en consulair comité
Voorzitters van de Europese Wetenschappelijke en Technische comités
110. Voorzitter en secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
111. Ondervoorzitters en Directeurs-generaal van het Belgisch Rode Kruis
112. Voorzitter van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en Voorzitter van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers
113. Voorzitters van de grote persverenigingen
114. Ere Parlementsleden
115. Ere-Commandant der Koninklijke Paleizen, Ere-Secretaris van de Koningin, Ere-Adjunct-kabinetchef van de Koning. Ere-Adviseurs bij het Huis van de Koning, Ere- Secretaris van Koningin Fabiola, Ere-Adviseurs bij het Huis van Koningin Fabiola en bij de Huizen van de Prinsen
116. Kabinetschefs
117. Directeurs-generaal van de Federale Overheidsdiensten, gevolmachtigde ministers van 1e klasse bij het Hoofdbestuur. Protocolchef van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (indien gevolmachtigd Minister 2e klasse), Belgische Zaakgelastigden op post (indien buitenlandse Diplomaten aanwezig zijn)
Directeurs-generaal van de federale politie
118. Voorzitter van het Vaste Comité van de lokale politie
119. Directeurs bij de Europese Unie
120. Ere- of Luitenant-generaals buiten dienst en Vice-admiraals
121. Generaal-majoors of Divisie-admiraals in werkelijke dienst
122. Belgische ere-gevolmachtigde ministers van 1e klasse
123. Ministerraden van de buitenlandse ambassades en gezantschappen
124. Adjunct permanent vertegenwoordiger en adjunct-secretaris-generaal van de NAVO
125. Andere Generaals SHAPE
126. Buitenlandse beroepsconsuls-generaal
127. Vicarissen-generaal
128. Gevolmachtigde ministers 2e klasse op de centrale administratie, Inspecteur-generaal, Bestuursdirecteurs, Belgische Consuls-generaal op post, adjunct Kabinetschef, Hoofdwaterschout
129. Chefs van de lokale politie. Adjunct Directeurs-generaal van de federale politie
130. Ere Generaal-majoor en Ere-Divisieadmiraals
131. Brigade generaals en Commodores
132. Attachés bij de Belgische Koninklijke Huizen
Ordonnansofficieren van de Koning en van een Belgische Koninklijke Prins in de uitoefening van dit ambt
133. Ere-gevolmachtigde ministers 2e klasse
134. Buitenlandse ambassaderaden en Militaire Attachés
135. Hoogleraren en Buitengewone Hoogleraren bij de universiteiten
136. Leden van de Koninklijke Academiën
137. Belgische Ambassaderaden op post en ere-consuls-generaal
138. Buitenlandse Beroepsconsuls
139. Hoofdcommissarissen van de federale politie
140. Kolonels en Kapiteins ter zee
141. oofdingenieur-Directeur
142. Adviseurs van de Federale Overheidsdiensten en Ambassaderaden op de administratie
143. Stafhouder van de Orde der Advocaten in functie
144. Luitenant-kolonels en Fregatkapiteins
145. Buitenlandse Ambassadesecretarissen 1e klasse
146. Belgische Ambassadesecretarissen 1e klasse en Belgische Consuls op post
147. Leden van de Rechtbank van Eerste Aanleg
148. Leden van de Arbeidsrechtbank
149. Leden van de Rechtbank van Koophandel
150. Majoors of Korvetkapiteins
151. Attachés van de Federale Overheidsdiensten en Ambassadesecretarissen 1e klasse op de administratie
152. Burgemeesters buiten hun stad. Schepenen en Gemeenteraadsleden en Voorzitters van de OCMW’s
153. Vrederechters en Rechters bij de Politierechtbank
154. Buitenlandse Ambassadesecretarissen 2e klasse en ere-consuls
155. Belgische Ambassadesecretarissen 2e klasse en vice-consuls op post
156. Buitenlandse Ambassade-attachés
157. Lagere officieren. Belgische Ambassade-attachés op de administratie

Aanpassingen november 2009

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen