Foto: pn

CD&V pleit voor einde aanwervingsstop ambtenaren

De Vlaamse ambtenaar wordt er niet jonger op. CD&V waarschuwt voor de risico’s. ‘Besparen op personeel botst op zijn grenzen.’

Twee regeerperiodes van besparen op het personeel laat sporen na bij de Vlaamse administratie. Mensen die de stal verlieten, werden vaak niet vervangen. Het gevolg? Tussen 2012 en 2016 is het aandeel van de ambtenaren jonger dan 35 jaar gedaald van 24,6 naar 20,6 procent. Het aantal 35- tot 44-jarigen steeg (+ 3,7 procent), net als de groep van de 45- en 55-plussers (+ 1,5 procent).
Koen Van den Heuvel (CD&V) vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). ‘De daling van 16 procent in de leeftijdscategorie 34 en jonger is erg opvallend’, vindt Van den Heuvel. De oorzaak ligt duidelijk bij de besparingen van de afgelopen twee legislaturen. ‘Dat leidde tot een vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren met ongeveer twintig procent’, zegt Van den Heuvel. ‘En minder nieuw personeel betekent minder jonge profielen.’

Kennisoverdracht

De Vlaamse fractieleider ziet risico’s in die jarenlange bezuinigingen. ‘We moeten opletten voor een goede kennisoverdracht,’ merkt Van den Heuvel op. ‘Tegelijk moet ook de kennis van de ouderen up-to-date blijven. De diensten waar nog amper jongeren werken, mogen de voeling met de jongere generatie en nieuwe trends niet missen. Een dienst die zich met innovatie bezighoudt bijvoorbeeld, is toch gebaat met jonge mensen in de rangen?’

Uit de cijfers van Homans blijkt dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor meer dan de helft met 55-plussers bevolkt wordt. Ook al rest de vraag of die groep het inderdaad moeilijker heeft om mee te zijn met nieuwe evoluties, blijft het eigenaardig.

Wat opvalt: de leeftijdsverdeling verschilt sterk van departement tot departement. Zo bestaat het Agentschap Binnenlands Bestuur voor zestig procent uit 45-plussers. Maar bijna de helft van de ambtenaren bij Jongerenwelzijn is geen 35. Bij de diensten die snel vergrijzen, pleit CD&V voor extra stages voor jongeren, en meer mobiliteit met andere departementen.

De christendemocraten waarschuwen bovendien voor een nieuwe besparingsronde na 2019. ‘We botsen op grenzen. Nu al zijn er soms externe consultants nodig. De aanwervingsstop handhaven lijkt niet verstandig.’

Meer vastbenoemden

Niet alleen de gemiddelde leeftijd van de Vlaamse ambtenaar verschuift, ook in de verhouding tussen statutairen en contractuelen zit beweging. Merkwaardig genoeg stijgt het aantal vastbenoemde ambtenaren. In 2016 lag het aantal statutairen 2,5 procentpunt hoger dan in 2012. Heel wat departementen bestaan bijna volledig uit statutaire ambtenaren, ook al wordt dat statuut vaak als achterhaald beschouwd.

De stijging heeft te maken met de jongste staatshervorming, waardoor heel wat statutaire federale ambtenaren de overstap naar het Vlaamse niveau maakten, met behoud van hun statuut. Van den Heuvel zal aan minister Homans vragen wat nu eigenlijk de overkoepelende strategie is achter het personeelsstatuut. ‘De verschillen die we vaststellen in het statuut van de ambtenaren zijn erg groot van departement tot departement.’